WLTP FAQ

På grund af overgangen til WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), der er en ny kontrolmetode, som fastlægger bilens forbrug, vil de modeller, der er vist i vores konfigurator kunne ændre sig i tekniske detaljer, udstyr og pris.

Det betyder, at biler der bygges i konfiguratoren kun kan matches på tekniske detaljer, udstyr og pris ved at finde en bil, der allerede er produceret. Hvis du er interesseret i at høre mere om ændringerne i forbindelse med WLTP eller hvilke modeller vi har hjemme, er du velkommen til at kontakte din nærmeste forhandler.
Læs mere om WLTP på https://www.porsche.dk/wltp-faq/

Du kan få yderligere informationer om det officielle brændstofforbrug og de officielle, specifikke CO2-emissioner via vores online prislister og på resume-siden for din konfiguration. Alternativt under hver motor i forbindelse med konfiguration af en given model eller hos dit Porsche Center.

Tekniske- og kunderelevante spørgsmål

WLTP er forkortelsen for "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“. Det er testproceduren i EU til beregning af udstødningsemissioner og brændstofforbrug for nye biler gældende fra september 2017. Testproceduren har været gældende i forbindelse med typegodkendelse af biler i kategori M og N1 i EU-landene fra 01.09.2017 og for alle nye biler fra 01.09.2018.

NEDC er forkortelsen for “New European Driving Cycle” og er den tidligere gældende testcyklus til beregning af udstødningsemissioner og brændstofforbrug i EU-landene og visse lande i resten af verden.

Mens testværdierne med den gamle test var baseret på en kunstig køreprofil – New European Driving Cycle (NEDC), er WLTP-cyklussen (WLTC) baseret på real time-data, der er indsamlet på verdensplan under reel kørsel på vej. Den giver derfor et bedre billede af hverdagskørsel.

NEDC er baseret på to køreprofiler – bykørsel og landevejskørsel. Værdierne for CO2-emissionerne og brændstofforbruget ved blandet kørsel samt de forurenende emissioner ved blandet kørsel beregnes på baggrund af disse.

WLTP-kørecyklussen er inddelt i fire dele med forskellige gennemsnitshastigheder – lav, mellem, høj og ekstra høj. Hver enkelt del består af flere faser med stilstand, acceleration og opbremsning.

Foruden køreprofilen er måleproceduren med WLTP tilpasset til den nuværende bilteknologi. Specifikationerne – fx under hvilke temperaturer bilen skal testes, eller hvilket dæktryk bilen skal have – er mere fast defineret.

Den nye testcyklus og den nye testprocedure er karakteriseret af følgende egenskaber:

 

  • En mere realistisk kørecyklus
  • En støre variation af hastigheder/hastighedstyper (bykørsel, landevejskørsel, motorvejskørsel), hvor kunden får specifikke brændstofforbrugsdata for hver hastighedstype i WLTP-testen
  • En længere teststrækning
  • Mere realistiske udetemperaturer, som er tættere på det europæiske gennemsnit (foruden testen ved  23° C vil der blive introduceret en test ved 14° C, hvilket afspejler gennemsnitstemperaturen i EU)
  • Højere gennemsnits- og tophastigheder
  • Mere dynamiske og virkelighedsnære accelerationer og opbremsninger
  • Kortere perioder med stilstand i forhold til cyklussens varighed
  • Ekstraudstyr tages i betragtning: CO2-værdier og brændstofforbrug beregnes for hver enkelt individuelle bil, hvor der tages højde for ekstraudstyr (spoiler, soltag, anhængertræk, etc.).
  • Begrænsning af måletolerancer

 

Med den obligatoriske angivelse af de dårligste værdier (bilens højeste forbrug/emissioner) er det muligt at beregne de bedste værdier (bilens laveste forbrug/emissioner) og angive bilens specifikke værdier afhængigt af bilens udstyr.

På grund af alle disse ændringer giver WLTP et mere realistisk grundlag for beregningen af bilernes brændstofforbrug og emissionsdata. WLTP-testen er blevet udviklet med det formål at opnå en standardisering af beregningen af CO2-emissionerne og brændstofforbruget på grund af anvendelsen som global testcyklus. De primære elementer af WLTP-testen er ens i hele verden. Men i EU og andre regioner vil WLTP blive tilpasset til de respektive trafikregulativer og -krav. Der er også mange lande, der ikke indfører WLTP – fx USA.

WLTP forventes at afspejle de eksisterende vejforhold mere realistisk end NEDC, men den dækker ikke alle mulige variationer. Desuden vil alle førere fortsat have en meget personlig kørestil: Nogle accelererer hurtigere, kører hurtigere gennem sving eller bremser hårdere op, mens andre kører mere defensivt. Under virkelige kørselsforhold er vejrforhold (fx modvind/medvind og forskellige udetemperatur), anvendelse (fx fuld last, kørsel med anhænger), ekstraudstyr (fx radio, aircondition, etc.), højde over havets overflade, stigninger og ruteprofil (kun korte ture, kun motorvejskørsel, etc.) også en vigtig faktor, som påvirker brændstofforbruget markant.

På baggrund af forskellene hvad angår kørselsadfærd, trafikforhold og vejrforhold i de enkelte lande, der også vil eksistere i fremtiden, vil der også fortsat være afvigelser mellem de målte emissioner fra laboratoriet og emissionerne ved reel kørsel. Men da der i praksis ikke findes ”definitive” emissions- og forbrugsværdier, er det kun muligt at foretage direkte sammenligner af emissioner og forbrug mellem forskellige modeller fra forskellige bilproducenter ved hjælp af måleværdier, der er opnået med standardiserede laboratorietests.

Under laboratorietests i forbindelse med den europæiske typegodkendelse af personbiler måles CO2-emissionerne, der er direkte relateret til brændstofforbruget, de forurenende emissioner og energiforbruget ved alternative drivlinjer – inklusive elbiler.

Laboratorietests spiller en afgørende rolle i processen med at introducere et motorkøretøj på EU-markedet. Før bilerne lanceres på markedet, skal de i henhold til EU-lovgivningen undergå bestemte tests udført af teknikere. Hvis alle krav til indregistrering er opfyldt, tildeler en national myndighed producenten en EU-typegodkendelse, som autoriserer salget af den pågældende biltype i EU. Alle biler, der produceres til EU-markedet er forsynet med en overensstemmelseserklæring (et såkaldt CoC-dokument), som foruden andre informationer indeholder CO2-emissionerne fra laboratorietesten. På baggrund af det dokument kan bilen indregistreres overalt i Europa.

For at gøre det muligt for bilisterne at foretage et velfunderet valg baseret på brændstofforbrug skal bilforhandlerne og -producenterne give kunderne relevante informationer inklusive en angivelse af CO2-emissionerne og brændstofforbruget for personbiler, og værdierne skal udstilles på eller i nærheden af nye biler i showroomet. Designet af disse mærkater fastlægges nationalt (og varierer derfor fra land til land). Men de indeholder alle CO2-værdierne fra de standardiserede laboratorietests, der også er anført i overensstemmelseserklæringen (CoC-dokumentet).

I de fleste EU-medlemslande afhænger registreringsafgiften (engangsbetaling) og/eller den grønne ejerafgift (halvårlig betaling) af bilens CO2-emissioner. Afgifterne er baseret på de CO2-værdier, der er blevet målt ved laboratorietesten og er angivet i overensstemmelseserklæringen (CoC-dokumentet).

I praksis og med ellers uændret teknologi vil det reelle brændstofforbrug ikke ændre sig. For én og samme bil vil WLTP-testen resultere i en højere CO2-emissionsværdi og et højere brændstofforbrug end NEDC-testen af den simple årsag, at køreprofilerne og måleforholdene (maksimale hastigheder, dynamik, etc.) er forskellige i de to testcyklusser. Det betyder, at WLTP afspejler nutidens trafikforhold bedre end NEDC. CO2-værdien i henhold til WLTP svarer derfor bedre til kundernes forventninger med de ændrede målemetoder.

I de fleste EU-medlemslande afhænger registreringsafgiften (engangsbetaling) og/eller den grønne ejerafgift (halvårlig betaling) af bilens CO2-emissioner. Den nye testprocedure vil sandsynligvis blive anvendt til fastsættelse af afgifterne for nye biler fra 01.09.2018. Fastsættelsen af CO2-afgifter hører under de enkelte EU-medlemslande og reguleres derfor i henhold til den gældende nationale lovgivning.

Før starten på omstillingsperioden fra NEDC til WLTP, som begyndte fra 01.09.2017, gælder kun de CO2-værdier, der er målt i henhold til NEDC-testen for alle indregistrerede biler.

Når en ny biltype typegodkendes efter 01.09.2017, indeholder den officielle overensstemmelseserklæring for bilen både CO2-emissionsværdierne fra den nye laboratorietest (WLTP) og NEDC-værdierne beregnet med et korrelationsværktøj eller reelt målt efter den opdaterede NEDC-test.

Således kan du finde forskellige CO2-værdier for din bil i CoC-dokumentet efter 01.09.2017, når omstillingen fra den gamle NEDC-test til WLTP er fuldendt. Fra 01.09.2018 skal både NEDC- og WLTP-CO2-værdierne fremgå for alle nye biler. Fra 2021 forventes det, at kun WLTP-værdien vil fremgå af CoC-dokumentet.

Hvornår WLTP-værdierne skal være synlige for kunderne er endnu ikke fastlagt og afgøres fra land til land.

WLTP-lovgivningen har været fuldt ud gældende siden 27.07.2017. Det betyder, at nye biltyper efter 01.09.2017 typegodkendes i henhold til WLTP. Fra 01.09.2018 vil alle nye biler (nye indregistreringer) være typegodkendt i henhold til WLTP. Der er foretaget lovmæssige foranstaltninger for udgående biler, der gør det muligt at have et begrænset lager af biler, der er godkendt i henhold til den gamle procedure, og sælge de pågældende biler indtil 31.08.2019.

Porsche kan ikke angive WLTP-værdier, fordi ingen nye Porsche modeller er blevet typegodkendt i henhold til den nye procedure. Desuden er det endnu ikke obligatorisk at anføre WLTP-værdierne i kundekommunikationen. Derimod er det obligatorisk at anføre NEDC-værdierne, indtil der sker en ændring af “PKW Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung” (regulativet vedrørende energimærkning af biler).

Euro 6d-Temp-standarden vil være gældende for nye typegodkendte biler fra 01.09.2017. Det betyder, at alle nye biler, der fremstilles til typegodkendelse hos myndighederne, skal overholde denne emissionsstandard.

Typegodkendelser/indregistreringer, der allerede er foretaget, forbliver gyldige i henhold til den nuværende lovgivning – også selv om nye standarder træder i kraft.

I takt med modelcyklusserne sørger vi for, at alle vores biler opfylder de lovmæssigt påkrævede standarder og regulativer, både når bilerne sælges og leveres. Desværre kan det ikke sikres, at fremtidige standarder tages i betragtning i hele den periode.

Vi kan ikke komme med en mere omfattende bekræftelse, hvad angår ændringer af de lovmæssige eller regionale forhold.

Retten i Leipzig har afvist ændringsforslagene fra delstaterne Nordrhein-Westfalen og Baden Württemberg i forhold til retsafgørelserne fra domstolene i Düsseldorf og Stuttgart den 27.02.2018. Dermed har sagsanlægget fra Deutsche Umwelthilfe (det tyske miljøagentur) overvejene fået medhold. Dermed kan kommunerne indføre kørselsforbud uden krav om lovgivning fra den føderale regering. Vi accepterer dommernes beslutning, men vi beklager den usikkerhed, som det giver vores kunder. I henhold til den beslutning kan delstaterne beslutte at indføre kørselsforbud for bestemte biler. Hvilke kriterier, der skal ligge til grund for beslutningen, er endnu ikke fastlagt og vil formentlig variere fra delstat til delstat. Yderligere og konkrete udtalelser er nødt til at afvente delstaternes beslutninger. Derfor kan vi ikke komme med nogen udtalelse om, hvilke modeller eller byer der kan blive berørt, fordi vi endnu ikke kender grundlaget for reguleringerne.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at ændre en Porsche til en nyere standard og samtidig opretholde vores kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Porsche følger den politiske debat og mediedebatten vedrørende identifikationen af lavemissionsbiler meget tæt, og det gælder også de potentielle konsekvenser for nutidens bilpark. Grundlæggende er vi positive over for og støtter tiltag, der gavner og beskytter befolkningen. Således opfylder alle vores nuværende modeller Euro 6-standarderne og opfylder således de nyeste krav. Desuden støtter Porsche Volkswagen Groups omfattende tiltag, der blev vedtaget i forbindelse med det ”Nationale dieselforum” og har til formål at forbedre luftkvaliteten i byerne endnu mere.

Porsche følger den politiske debat og mediedebatten vedrørende identifikationen af lavemissionsbiler meget tæt, og det gælder også de potentielle konsekvenser for nutidens bilpark. Grundlæggende er vi positive over for og støtter tiltag, der gavner og beskytter befolkningen. Således opfylder alle vores nuværende modeller Euro 6-standarderne og opfylder således de nyeste krav.

Men vær opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde løsninger, der fortsat diskuteres og indtil nu ikke er klart definerede. Vi håber, at vores store opmærksomhed på emnet gør det tydeligt, at Porsche er optaget af mulige optimeringer af vores bilers emissioner og den relaterede lovgivning.

Hav venligst forståelse for, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan komme med specifikke udtalelser vedrørende en mulig eftermontering på allerede indregistrerede biler med henblik på modelopdateringer. Men du kan være helt sikker på, at Porsche overvåger den hurtige udvikling i teknologien og lovgivningen på dette område tæt, og at vi vil handle i overensstemmelse hermed.

Lovgivningen foreskriver, at alle nye biler fra 01.09.2018 kun kan indregistreres, hvis de som minimum opfylder Euro 6c.

Et benzinpartikelfilter er et partikelfilter til benzinmotorer. Det vil reducere emissionerne af sodpartiklerne.

Indtil nu kender vi kun partikelfiltre fra dieselmotorer, men med teknologien med direkte indsprøjtning, som anvendes mere og mere i benzinmotorer, øges partikelemissionerne i forhold til motorer med indsprøjtning via indsugningsmanifold. Benzinen sprøjtes direkte ind i forbrændingskammeret, og derfor kan der aflejres enkelte dråber på cylindervægge, stempler eller ventiler, hvor de kun delvist forbrændes og bliver siddende som små sodpartikler.[1]

[1] t-online.de-rapport: VW bringt Partikelfilter für Benzinmotoren (VW introducerer partikelfiltre til benzinmotorer) 3/8/2016, 16:42 | Hanne Schweitzer, SP-X

Som det er tilfældet med de partikelfiltre, der allerede anvendes på dieselbiler, forventer vi ikke nogen forringelse af benzinbilernes levetid med partikelfilter.

Ingen vedligeholdelse kræves eller forudses. Motorens levetid påvirkes ikke, fordi motorens termodynamiske og mekaniske begrænsninger ikke overskrides. Som hovedregel er regenereringen af filtret passiv, så føreren ikke ved, at den finder sted. Kun ved lang tids brug af bilen med meget lav motorbelastning kombineret med korte køreture og hyppige koldstarter er motorens driftsparametre konfigureret til at tillade passiv regenerering (fx højere gearskiftehastigheder).

Vores biler med benzinmotor er på nuværende tidspunkt ikke udstyret med partikelfilter. Alle vores biler med dieselmotor fra EU 4plus er udstyret med dieselpartikelfilter.

Det kan vi ikke svare på på nuværende tidspunkt.

Vi offentliggør kun officielt godkendte CO2-emissioner og brændstofforbrugsværdier. Da vi endnu ikke har nogen WLTP-typegodkendte modeller på markedet, kan vi endnu ikke angive nogen værdier. Da lovgivningen vedrørende kundekommunikation endnu ikke er blevet tilpasset på startdatoen for WLTP (01.09.2017), er NEDC stadig gældende.

Nej. Specifikationerne på tidspunktet for indregistrering er gældende.

Grundlæggende ingenting. Benzinpartikelfiltret har til formål at overholde grænseværdierne i RDE (Real Driving Emissions).

NEDC 1.0-værdierne er værdier, der er fastlagt ved hjælp af de tidligere NEDC-testmetoder. NEDC 2.0-biler er allerede typegodkendt med WLTP-standarden; de indtil nu anførte NEDC-værdier er værdier, der er omregnet fra WLTP. I overgangsperioden indtil 2021 vil disse værdier blive brugt til at beregne CO2-udledningen.

Det faktiske individuelle brændstofforbrug afhænger af en lang række faktorer (fx udetemperatur, trafikforhold, kørestil, dæktryk, højde over havets overflade, stigninger, modvind/medvind, etc.). Men WLTP vil resultere i mere realistiske CO2-emissionsværdier og brændstofforbrugsværdier.